A váchartyáni avarkori temető

A váchartyáni avarkori temető1

A vác-aszódi vasútépítő munkálatok építésvezetősége 1950 elején jelentette az Országos Történeti Múzeumnak, hogy a váchartyáni szakaszon, a községtől délre, az egykori Gosztonyi kastély fölött húzódó domb É-D irányú átvágásakor sírokra s azokban leletekre találtak (1. kép). A Régészeti Osztály Mozsolics Amáliát küldte ki megfigyelésre, aki 1950. március 22-23-án öt kilométeres szakaszon bejárta a terepet. Az aszódi vasútállomástól 19 400 és 19 500 méterre levő szakaszon őskori edénytöredékeket talált. Feltárta a Váli István intéző által megjelölt két bolygatott sírt, és a leleteket beszállította a múzeumba. A vezetőség a megmentett tárgyak átadásakor jelezte, hogy már kb. 15—20 sír ment tönkre a földmunkák alatt.

1. kép. A váchartyáni avar temető helye.
Fig. 1. L’emplacement du cimetére avar de Váchartyán

Mozsolics Amália jelentésére id, Fehér Géza szállt ki az avar korinak bizonyult temető veszélyeztetett részének feltárására, és átvette az időközben a vasúti munkások által a 3. sírból kiszedett anyagot. A tulajdonképpeni mentő ásatást 1950. április 4-én kezdte meg. Öt nagy árkot ásatott kezdetben, amelyekkel mintegy 500 négyzetméternyi terület anyagát teljesen feltárta. Jelentése szerint a temető a veszélyeztetett területen kívül is igen nagy kiterjedésű.2 Április 19. után a földmunkák természete olyan volt, hogy az ásatás már csak nyomon követhette azt, és azokat a sírokat tárták fel, amelyekre a földmunkálatok során bukkantak. (2. kép)

A sírok leírása

 1. sír. ÉNy-DK-i tájolású volt. A váz 90 cm mélyen feküdt. Csak a medencétől felfelé bolygatatlan. A jobb felső kar részben a fej alatt volt.
  1. A bal halántéktól 10 cm-re bronz fülbevaló egybeöntött csüngőrésszel. Karikája gyűrűzött, csüngője rövid taggal kapcsolódó kis gömb. H.: 2 cm; á.: 1,5 cm. (3. kép 1.)
  2. A bolygatott földből szögletes vascsat két töredéke került elő. H.: 4,1 és 2,3 cm. (3. kép 2-3)
 2. sír. Nő. A sír mélysége 140 cm, szélessége 45 cm. A váz állapota elég jó. A koponya kissé előre fordult a jobb vállra. Tájolása: NyÉNy-KDK.
  1. A jobb váll magasságában félhold alakú vékony bronz lemezke. (Elveszett.)
  2. A jobb állkapocs mellett és a bal alsó kar közepe táján egy-egy arany fülbevaló. Karikájuk sima, kerek átmetszetű. Alsó részükön egy üres gömb közvetítésével három hasonló nagyságú üres gömb, majd ezek alatt egy nagyobb gömb van. A gömbök két-két félgömbből vannak összeforrasztva. A gömbök csatlakozásánál kis granulált gömböcskék vannak, úgyszintén a legalsó gömb oldalán és alján is. A fülbevalók teljes hossza 23 és 22 mm, a karikák átmérője 13 mm, vastagságuk 1 mm. Súlyuk 1,02 gramm egyenként. (3. kép 4-5)
  3. A bal könyök mellett vasszeg, talán csat tövise kettétörve. H.: 3,5 cm.
  4. Efölött, a bal felső kar mellett, kettős csonkakúp alakú, vízszintes barázdákkal díszített agyagorsógomb töredéke. M.: 2 cm. (3. kép 6.)
  5. A jobb combcsont felső, belső oldalán vaskés töredéke. H.: 9,2 cm. (3. kép 7.)
 3. sír. Anyagát a vasúti munkások szedték ki.
  1. Két darab préselt, téglalap alakú bronz hajfonatdísz behajtott peremmel. Két hosszanti szélükön és középen domborított dísz fut végig, amelyek között V alakú domborított sorok vannak. Az ép darab hossza 4,7 cm, szélessége 2 cm. A másik darab töredékes. H.: 3,3 sz.: 2 cm. (3. kép 8-9)
  2. Díszített, préselt bronz lemez 8 darab töredéke. (3. kép 10.)
 4. sír. Nő (adult.), A váz az itt erősen lejtős felszíntől mérve 74 cm mélyen feküdt. Megtartása rossz. A szőlő forgatás erősen megrongálta a sírt. A váz hossza a sírban 147 cm. Tájolása: Ny—K.
  1. Bal fülénél nyitott, egymásra hajló végű fülbevaló, 2 mm vastag, körkeresztmetszetű bronz huzalból. Egyik vége közelében kis távközzel két apró karika van gallérszerűen ráforrasztva. Átm.: 2,9 cm. (3. kép 11.)
  2. Jobb halántékán nyitott, egymásra hajló végű, ezüstözött karika. Körkeresztmetszetü, 1 mm vastag, Átm.: 2,3 cm. (3. kép 12.)
  3. Bal felső kar alsó vége mellett vaskés, pengéje kettétörve. H.: 14 cm. (3. kép 13.)
  4. Jobb alsó karnál elmállott vastörmelék volt észlelhető.

2. kép. A váchartyáni avar temető helye
Fig. 2. L’emplacement du cimetiére avar de Váchartyán

 1. sír. A szőlő forgatás annyira feldúlta, hogy a váz hosszát nem lehetett megállapítani. Melléklet nem került elő. Három méterre tőle csonttöredékek kerültek elő, de a feltételezhető sír itt teljesen elpusztult.
 2. sír. Mongoloid férfi (mat.). A sír mélysége 110 cm, hosszúsága 170 cm, szélessége 82 cm. A váz hossza a sírban lemérve 163 cm, jó megtartású. Tájolása: Ny-K.
  1. A bal vállnál tegez nyakrész díszített csont borításának négy töredéke. Az egyik átfúrt. A lemez ellipszis alakúan hajlított. Szélessége 2,8 cm, teljes hossza 8,7 cm. (4. kép 14.)
  2. A mellkas jobboldala alól keskeny, hosszú csontlemez faragott spiráldíszítéssel. Három darabra tört. Sz.: 1,2 cm. Lehetséges, hogy az íjtegez díszítéséhez tartozott. (4. kép 16—17.)
  3. A váz bal oldalán, a bordáktól a combközépig húzódva, vasszablya négy töredékben. Az egyiken farostmaradvány. A szablya hossza a sírban mérve 80 cm. Markolat része nincs meg. Alul fokéle van (14. kép 1). A szablya töredékei mellett került elő egy háromszög keresztmetszetű, hosszú, reszelőformájú vasdarab farostmaradványokkal. (14. kép 1.)
  4. A bal combcsont felső végénél íj csontborításának 17 apró töredéke.
  5. A bal combcsont közepéről lapított fejű vasszeg négyzetes átmetszetű szárral; törött. H.: 3,6 cm. (4. kép 18.)
  6. A két combcsont között két darab, a jobb medence külső peremén egy harmadik préselt, szalagfonatos díszű ezüst lemez került elő. Négyszögletes formájúak, szélük behajlított és kissé homorúan ívelt. A hátlapon, a peremhez közel, a felerősítésre szolgáló szeg van. A két ép példány hossza 2.7 cm, szélessége 2,4 cm. (4. kép 1-3.)
  7. A jobb combcsont közepénél ezüst nagyszíjvég két préselt, egymástól eltérő szalagfonatos díszű lemeze. Egyiknek a végén nittelő szeg van, ezalatt bőr maradvány. Hosszuk 3,7 és 3,4 cm, szélességük 2,3 cm. (4. kép 5-6.)
  8. Préselt kis bronz szíjvég töredéke szorító szeggel és szövetmaradvánnyal az előbbi két lemez mellől. (Elveszett.)
  9. Tölcsér alakú üvegpohár, nyakán haránt húzott vonaldísszel. Pereme kissé kiugró. A jobb mellkason feküdt. Két szárnycsont volt benne. M.: 10,9 cm; pá.: 8,8 cm; tá.: 3,8 cm. (15. kép 1.)
  10. Bal alsó karja mellett íj markolatrész csontborításának négy darab töredéke. Hosszuk 12,2, 7,7, 5,2, 4,7 cm. (3. kép 14-17.)
  11. A fej jobb oldala melletti sírföldből préselt, bronz, aranyozott hajfonatdísz. Két darab, az egyik töredékes. H.: 5 és 4,9 cm; (4. kép 10-11.)
  12. A fej bal oldalán háromélű vasnyílhegy, erősen töredezett. H.; 9,5 cm. (4. kép 20.)
  13. Az utolsó csigolyákon négyszögletes vascsat. H.: 3,8 cm; sz.: 2,9 cm. (4. kép 19.)
  14. A jobb medence alatt két darab töredezett, préselt kisszíjvég szalagfonatos dísszel. Egyiknek hátlapja levált. H.: 2,7 cm; sz.: 1,5 cm. (4. kép 7-9.)
  15. A keresztcsont alatt préselt, ezüst, szalagfonatos díszű lemez három töredéke. Ugyanolyan, mint a 6-os szám alattiak. (4. kép 4.)
  16. A váz alatt, a bal medence és a keresztcsont alatt kettétört vaskarika, Átm.: 4,6 cm. (3. kép 18.)
  17. A fej bal oldalán 12 darab vas töredék. (3. kép 19-21.)
  18. A sír földjéből előkerültek még: íj csont borításának töredékei, préselt ezüst lemez apró töredéke, félbetört vaskarika rovátkákkal (4. kép 15.) és vas töredékek.
 3. sír. Gyermek. Sírmélység 110 cm, hossza 135 cm. A váz hossza 130 cm. Tájolása: Ny-K.
  1. A jobb combcsont közepéről téglalap alakú vascsat töredéke; tövise letörött. H.: kb. 4 cm. (3. kép 24.)
  2. A koponya bal oldala mellett két darab nyitottvégű fülkarika, 1 mm vastag bronz huzalból. Átm.: 2.1 cm. (3. kép 22-23.)
 4. sír. Mongoloid férfi (adult.). Sírmélység 89 cm, szélesség 58 cm, hosszúság 190 cm. A váz hossza 165 cm, állapota jó. A sír teljesen kiesett a sorból. Tájolása: ÉNy-DK.
  1. A koponya jobb oldalánál nyitott, végei felé elkeskenyedő karika kör keresztmetszetű bronz huzalból. Átm.: 1,9 cm. (5. kép 4.)
  2. A bal kulcscsontnál, a szegycsont felső végén nyitott bronzkarika. Végei egyenesen levágottak. Rombusz keresztmetszetű. Átm.: 1,9 cm. (5. kép 5.)
  3. A jobb felső kar alsó végén bronzlemez apró töredékei. (5. kép 8.),
  4. A jobb kéz és medence mellett íj markolat részének csont borítása. Az egyik kettétört (teljes hossza 19,9 cm), a másik apró töredékekben. (5. kép 10,21.)
  5. A jobb és bal combcsont tövéről négyszögletes lemezes ezüst övdísz. Három darab; az egyik ép. Átm.: 2,3 cm. A másik törött, a harmadik töredékes. Alapjuk bronzlemez, amelyre alul visszahajlították az ezüst borítást. (5. kép 1-3.)
  6. A bal combtőn trapézalakú vascsat. H.: 3,5 cm; sz.: 2,9 cm. (5. kép 9.)
  7. Ugyanott négyszögletes kis bronzveret töredéke, közepén lyuk, emellett nittelőszeg van. H.: 1 cm; sz.: 0,7 cm.
  8. A bal combtő mellett vaskés; a markolat felé eső része töredékes. A fatok maradványai rározsdásodtak a pengére. H.: 11,5 cm. (5. kép 11.)
  9. A jobb combcsont közepénél lemezes bronz nagyszíjvég töredékei nittelőszegekkel. A lemezek kb. 0.5 mm vastagok. (5. kép 6-7.)
  10. A bal térd felett a combcsonton két alaktalan vastöredék.
 5. sír. Sírmélység: 85 cm, szélesség 110 cm, hossza 192 cm. A váz hossza 165 cm, állapota rossz. A sír szélessége szokatlanul nagy. A szőlőforgatás egyes helyeken szét rombolta a sírt. Tájolása: ÉNy-DK.
  1. Három darab kerek, lapos, bronz övveret a mellkas bal oldalán, a jobb combtőn és a jobb térdnél. Átm.: 2,15 cm. Mindegyik veret három-három szeggel van átütve. Ezek hátsó oldalán vékony bronzlemeztöredékek láthatók. (5. kép 12-14.)
  2. Két darab bronz kis szíjvég a jobb medencecsonton és a bal medencecsontnál. Közepük és szélük bordázott díszítésű. H.: 1,3 cm; sz.: 0,6 cm. (5. kép 15-16).
  3. A két combcsont között ovális, 0,5 mm vastag bronzlemezke. H.: 1,3 cm; sz.: 0,4 cm.
  4. A jobb combcsonttő mellett íj csont borításának nyolc töredéke (markolatrész). (5. kép 20.)
  5. A jobb combcsont közepe körül 12 darab vastöredék, köztük vaskés és egy hengeres, hegyes vastárgy töredéke farostokkal. (5. kép 17—19.)
  6. A bal lábfejnél kézzel formált, kihajló peremű durva agyagedény. Színe barnásvörös, erősen megégett. Állatcsontok voltak benne. M.: 12,8 cm; pá.: 13,2 cm; tá.: 7,4 cm. (15. kép 2.)
  7. A jobb alsó lábszár mellett íj csont borításának töredéke. H.: 6,4 cm.
 6. sír. A szőlőforgatás teljesen feldúlta.
  1. Vascsat töredéke a sír földjéből. H.: 4,3 cm; sz.: 3,2 cm. (4. kép 21.)
  2. Nyolc darab vastöredék a sír földjéből. Az egyik lapos töredékre kovakő rozsdásodott rá. Egy másik töredék csiholó lehetett, egy további pedig vascsat töredéke. (4. kép 22–26.)
  3. A láb vonalában fekete, durva agyagedény töredékei kerültek elő. Pereme kissé kihajló. Magassága kb. 8 cm.
 7. sír. A vasútépítők találták a vasúti át vágás túlsó partján. E sír a II. árok vonalába esett 11,20 méterre, s feltehetőleg ebbe a sorba is tartozott. A benne levő gyermek váz Ny-K-i tájolású volt, hossza 121 cm. A sír mélysége 120 cm. A koponya eltörött, a gerincoszlop. bordák és a medencecsont szétmállott. A jobb könyöknél vasdarabok, a bal alsó lábszárnál vastöredékek voltak, ezek azonban elvesztek.
 8. sír. Férfi (mat.). A váz hossza 165 cm, megtartása jó. Sírmélység 94 cm, szélesség 64 cm. Tájolása: ÉNy-DK.
  1. A jobb medencében erősen összerozsdásodott vascsat. Ovális alakú. H.: 2,9 cm; sz.: 2,3 cm. (6. kép 1.)
  2. A bal lábfejnél agyagedény kis töredéke. H.: 4,2 cm.
 9. sír. Fiatal nő. A váz hossza 143 cm. Megtartása elég jó. Sírmélység 105 cm, szélessége 60 cm. Tájolása: ÉNy-DK. …
  1. Bal füle mellett nyitott végű bronz fülbevaló karika, hurkolt csüngőrésszel. Egyik végéhez közel két kis bronzkarika van ráforrasztva. Átm.: 3 cm. (6. kép 2.)
 10. sír. A vázat teljesen szét dúlta a szőlőforgatás, csupán a koponya két töredéke maradt meg.
 11. sír. Nő (adult.). Sírmélység 90 cm, szélesség 60 cm. A váz hossza 140 cm; jó megtartású. Tájolása: Ny-K.
  1. A jobb medencén kézzel formált durva agyagedény tölcséres peremmel, amelyen körömbenyomásos díszítés fut körbe. Nyaka behúzott, törzse kónikus. M.: 13,1 cm; pá.: 10,7 cm; tá.: 8 cm. (15. kép 3.)
  2. A lecsúszott alsó állkapocsnál nyitott bronz fülbevaló karika letört csüngőrésszel, amelynek közepén kis bronzcső fut keresztül. Átm.: 3,2 cm. Két darabra törött. (6. kép 4.)
  3. A jobb kulcscsont közepe körül nyitott bronz fülbevaló karika, letört csüngőrésszel. Karikája csavart, három kis gyűrű van ráforrasztva. Átm.: 2,7 cm. (6. kép 3.)
  4. A bal medence felső peremén vaskés négy töredéke. A kés teljes hossza 11,6 cm. (6. kép 7.)
  5. A keresztcsont belső homorulatában, jobb felé, négyszögletes kis vascsat. H.: 2,8 cm; sz.: 2,5 cm. (6. kép 6.)
 12. sír. Nő (adult.). Sírmélység 125 cm, szélesség 60 cm. A váz hossza 160 cm, megtartása jó. Tájolása: ÉNy-DK.
  1. A bal lábfejnél kézzel formált, tölcséres peremű, behúzott nyakú, kónikus aljú durva agyagedény. Színe sárgásbarna, kívül megégett. M.: 12,2 cm; pá.: 11,1 cm; tá.: 7,8 cm. (15. kép 4.)
  2. A koponya bal oldalánál bronz fülkarika. Átm.: 2 cm. (6. kép 8.)
  3. A jobb oldalon, a nyakcsigolyára csúszva, az előbbivel megegyező bronz fülkarika. Átm.: 2 cm, (6. kép 9.)
 13. sír. Sírmélység 80 cm, szélesség 50 cm. A váz hossza 158 cm. Tájolás: ÉNy-DK.
  1. A jobb alsó lábszárcsont végénél igen töredékes, kézzel formált, sárgásbarna agyagedény. M.: 9 cm; pá.: 11,5 cm; tá.: 8,2 cm. (16. kép 7.)
  2. A jobb combcsont nyakánál kis vaskés töredéke. H.: 5,2 cm. (6. kép 10.)
 14. sír. Sírmélység 95 cm. A gyermekváz hossza 93 cm, állapota rossz. Tájolása: ÉNy-DK.
  1. A bal medence felett, a könyök hajlatánál vaskés pengéjének töredéke. H.: 5,5 cm. (6. kép 11.)
  2. A jobb medencében vascsat. H.: 3,8 cm; Sz.: 3,2 cm. (6. kép 13.)
  3. A jobb bordasor és jobb medence között, a könyök vonalában a hason lant alakú vascsat kettétörve. H.: 5,5 cm; sz.: 3,2 cm. (6. kép 12.)
 15. sír. Férfi (mat.). Sírmélység 70 cm. A váz a medencétől lefelé elpusztult. Tájolás: ÉNy-DK. Melléklete nincs,
 16. sír. Mongoloid nő (mat.-sen.). A sír az első árok keleti csúcsától jobbra 4,10 méterre feküdt. Sírmélység 70 cm. A medencét alul szétrombolták a vasútépítők. Tájolás: ÉNy-DK.
  1. A jobb medencében, a keresztcsont végénél töredékes, ovális alakú vascsat. H.: 4,8 cm; sz.: 3,9 cm, (6. kép 15.)
  2. A bal medencében, a keresztcsont mellett, gömbölyű formájú agyag orsógomb, vízszintesen kettétörve. A két fél egymástól 8 cm-re volt. Átm.: 3,5 cm. (6. kép 14.)
  3. A keresztcsont felső bal szélén, hosszában átfúrt, háromszögalakú keresztmetszetű, sárga színű pasztagyöngy. H.: 1,8 cm; sz.: 1,6 cm. (6. kép 16.)
  4. Közvetlenül a pasztagyöngy alatt átfúrt, a IV. század közepéről való római bronzpénz. Feliratnak vagy ábrázolásnak nincs nyoma rajta.3 Átm.: 2 cm. (6. kép 19.)
  5. A nyak bal oldalán opálos színű, dinnyemag alakú pasztagyöngy. Kis bronzcsövecske fut rajta keresztül. H.: 1,25 cm; sz.: 1 cm. (6. kép 17.)
 17. sír. Férfi (mat.). Sírmélység 123 cm. A váz hossza 153 cm. Tájolás: ÉNy-DK.2.
  1. A jobb térdnél agyagedény apró töredékei.
  2. A medence közepéről két darab kerek, lapos bronz övveret három-három domború fejű szöggel. Átm.: 2,1 és 1,8 cm. (7. kép 1–2.)
  3. Bal kezénél tojáshéj és farost. Elpusztult.
  4. A bal könyöknél meghajlított szíjvég, szeggel átütve. Két szélén bordázott díszítésű. H.: 2,2 cm; sz.: 1,95 cm. (7. kép 5.)
  5. A bal combtő mellett vaskés két töredéke a fa tok maradványaival. H.: 15,2 cm. (7. kép 9.)
  6. A bal medencén vascsat két töredéke. Formája négyszögletes. H.: 4,5 cm; sz.; 3,2 cm. (7. kép 6.)
  7. A medence közepe alatt kerek bronz övveret, mint a 2. szám alattiak. Átm.: 2 cm. (7. kép 3.)
  8. A legalsó csigolya alatt hasonló kerek övveret. Átm.: 2 cm. (7. kép 4.)
  9. Hajlított bronz pántból készített kisszíjvég nittszeggel. Két szélén bordázott díszítés van. H.: 1,4 cm; sz.: 1,1 cm. A jobb medencénél került elő. (7. kép 7.)
  10. Az előbbihez hasonló hajlított kis szíjvég a bal medence mellől. H.: 1,5 cm; sz.: 1,1 cm. (7. kép 8.)
  11. Keskeny kis bronzlemez töredék (kapocs?), végén nittelő szeggel, H.: 1,5 cm; sz.; 0,9 cm.
  12. Keskeny bronzlemez töredékei két nittelőszeggel és egy darab vassalak.
  13. A nyak tájékán bronzszeg feje.
 18. sír. Inf. II. Sírmélység 45 cm. A váz hossza 116 cm, állapota jó. Tájolás: ÉNy-DK.
  1. A jobb térden kézzel formált, kissé kihajló peremű kónikus aljú töredékes agyagedény. Egészen durva. Színe sárgásvörös. M.: 11 cm; pá.: 10,1 cm; tá.: 6,1 cm. (15. kép 5.)
 19. sír. A IV. árok végén volt. Nő (adult.). Sírmélység 70 cm, szélesség 60 cm. A váz hossza 153 cm, megtartása jó. Tájolás: ÉNy-DK.
  1. Mindkét fülnél nyitott, de összeérő végű fülbevaló karika, ráforrasztott gömb alakú csüngőtaggal. Átm.: 2,7 és 2,6 cm. (7. kép 10–11.)
  2. Az ágyékcsigolyán négyszögletes vascsat három töredéke. (7. kép 13.)
  3. A jobb kéztőcsontnál körkeresztmetszetű vas karperec négy töredéke. Átm.: kb. 6,5 cm. (7. kép 12.)
  4. A bal combcsont nyakánál és a medencénél tojáshéj és hajlított kis bronzlemez töredéke.
  5. A jobb könyöknél sárgás színű, kettős csonkakúp alakú agyag orsógomb. M.: 2,9 cm; átm.: 4 cm. (7. kép 15.)
  6. A bal kéztőnél hajlított vastöredék (karperec?). (7. kép 14.)Az V. árokban, amelybe mélyen beástak a vasútépítők, két sír volt. A talaj itt annyira lekopott, hogy mindkettőt nagyon megrongálta a szőlőforgatás, a többi sírt pedig egészen elpusztította.
 20. sír. Nő (mat.). A szőlőforgatás megbolygatta a vázat. Sírmélység 55 cm. A váz hossza 150 cm, megtartása rossz. Tájolás: ÉNy-DK.
  1. Nyakánál, a bal kulcscsont elejénél nyitott, hatszögletes keresztmetszetű bronz fülbevaló karika. Egyik végén és a vele ellentétes oldalon ráforrasztott kis bronzkarika van, ezek pereme rovátkolt díszítésű. Átm.: 2,5 cm. (7. kép 20.)
  2. Ettől jobbra egy kissé nyitott bronzkarika, körkeresztmetszetű huzalból. Átm.: 1,8 cm. Két darabra törött. (7. kép 21.)
 21. sír. Sírmélység 74 cm, hossza 108 cm. A váz hossza a sírban mérve 108 cm, állapota rossz. A szőlőforgatás erősen megbolygatta. Tájolása: ÉNy-DK. Melléklete nem volt.
 22. sír. A IV. árok keleti csúcsától 4,50 méterre került elő. E ponttól ÉK-re 1,30 méterre a vasútépítők által megbolygatott sír koponyatöredékei voltak. A sír mélysége 55 cm, hosszúsága 130 cm volt. Egyéb adatot nem lehetett felvenni. Melléklet nem volt. E sír egyébként a IV. árok meghosszabbított vonalába esik.
 23. sír. Szintén a vasútépítők találtak rá és teljesen tönkrement. A sír a III. árok nyugati szélének meghosszabbításától 80 cm-re feküdt úgy, hogy az ÉNy-DK-i tájolású váz töredékeiből megállapítható: lába az árok keleti csúcsát érte. Melléklete nincs.
 24. sír. A IV. árok keleti csúcsától balra 36,80 méterre került elő. Sírmélység 165 cm, szélesség 60 cm. A váz deréktól lefelé tönkrement. Hossza 110 cm, állapota rossz. Fejét széttörték a kubikosok. Tájolása: ÉNy-DK.
  1. A jobb és bal medencéből egy-egy kis töredezett bronzpityke, közepük lyukas. Átm.: 0,8 és 0,7 cm. (7. kép 17-18.)
  2. A mellkas jobb oldalán szürke, lapos, kerek, agyag orsókarika. Egyik oldalán az átfúrás körül hét bemélyített pont van. Átm.: 3,7 cm. (7. kép 16.)
  3. A mellkas bal oldalán háromlapú, háromszög alakú bronzdísz, amelynek lapjai külön töredékekben maradtak meg.
  4. A koponya bal oldala mellett nyitott végű fülbevaló karika körkeresztmetszetű bronzhuzalból. Átm.:1,7 cm. (7. kép 19.)
 25. sír. Mongoloid nő (juv.). A vágány másik oldaláról került elő. A teljesen tönkretett sír adatai nem voltak felvehetők. Tájolása talán Ny-K-i volt. Egyetlen melléklete egy durva, fekete, kissé kihajló peremű agyagedény, fésűs, egymást keresztező hullámvonalakkal díszítve. M.: 15,5 cm; pá.: 12.4 cm; tá.: 10,2 cm. A bal lábfejnél volt.
 26. sír. Férfi (mat.). Szintén a vágány másik oldalán volt, a III. árok meghosszabbításába esik. Sírmélység 135 cm. A váz hossza 170 cm, állapota elég jó. Tájolása: Ny K.
  1. A bal medence felső szélén négyszögletes vascsat töredékei. (9. kép 1.)
  2. A bal medence mellett kettétört vaskés. H.: 15.9 cm. (9. kép 2.)
 27. sír. A IV. árok keleti csúcsától balra, egyenes vonalban 26,80 méterre volt. Férfi (adult.). Sírmélység 175 cm, szélesség 70 cm, a sír hossza 2 m. A váz hossza 158 cm, állapota jó. Tájolása: Ny-K.
  1. A váz fejétől balra, a koponya fölé nyúlva, kézzel formált durva agyagedény kissé kihajló peremmel. Színe sárgásvörös. M.: 12,2 cm; pá.: 11,4; tá.: 6,9 cm. (15. kép 6.)
  2. A jobb könyök alatt két rombusz alakú pityke két-két szeggel. H.: 1,5 cm; sz.: 1,3 cm. (8. kép 14-15.)
  3. A jobb alsó kar vége alatt, a medencecsont felett piskóta alakú bronz övveret, középen szeggel átütve. H.: 7cm. (m. (8. kép 8.)
  4. A keresztcsont alatt rombusz alakú pityke, mint az előzők. H.: 1,5 cm; sz.: 1,3 cm. (8. kép 16.)
  5. A keresztcsont alatt csuklós, áttört, bronzveret. Csuklós része visszahajlik és rározsdásodott a veretre. A veret testének hossza 2,5 cm, szélessége 2,3 cm. A csuklós rész hossza 1,8 cm, szélessége 1,6 cm. (8. kép 5.)
  6. Ugyanaz, az előbbitől 2 cm-rel lejjebb. H.: 4 cm, sz.: 2,3 cm. (8. kép 1.)
  7. Az előbbi csuklós verettel együtt az előzőkkel megegyező rombusz alakú bronzpityke. H.: 1,45 cm; sz.: 1,25 cm. (8. kép 17.)
  8. A bal medence felett az előző csuklós veretekkel megegyező áttört, csuklós veret két nittszeggel. H.: 4 cm, sz.: 1.25 cm. (8. kép 2.)
  9. E csuklós verettől jobbra az előzőkkel megegyező rombusz alakú bronzpityke. H.: 1,4 cm; sz.: 1,3 cm. (8. kép 18.)
  10. Ugyanaz az előző mellett jobbra, H.: 1,4 cm; Sz.: 1,3 cm. (8. kép 19.)
  11. A jobb medence felett csuklós bronzveret, amelynek teste áttört, csuklós része azonban nem. Színe is eltér a többi csuklós veretétől, világosabb azoknál. H.: 3,3 cm; sz: 2,4 cm. (8. kép 3.)
  12. A jobb medence felett bronzcsat. Teste ovális, három szeggel átütött, laposindás díszű. Karikája ovális, csattövise vége kissé behajlik. A törzs hossza 2 cm; sz.: 1.8 cm. A karika hossza 2 cm, sz.: 2,95 cm. A csattövis hossza 2,35 cm. (8. kép 13.)
  13. A jobb medencecsont mélyedésében kék patinájú, áttört bronz lyukvédő bőrmaradvánnyal. Három szeggel van átütve. H.: 2,3 cm; sz.: 2 cm. (8. kép 9.)
  14. Hasonló ugyanott, mérete is megegyező. (8. kép 10.)
  15. Hasonló ugyanott, mérete is megegyező. (8. kép 11.)
  16. A jobb medence közepe alatt az előzőkkel megegyező csuklós bronzveret, áttört. H.: 4 cm; sz.: 2,3 cm. (8. kép 4.)
  17. A jobb medencecsont mellett, attól jobbra csuklós bronzveret felső része, középen átlyukasztva, két szeggel átütve. H.: 2,2 cm; sz.; 2,3 cm. (8. kép 7.)
  18. A jobb combcsont felső görbületénél bronz kisszíjvég, laposindás díszítéssel. H.: 3,4 cm; sz.: 1,4 cm. (8. kép 32.)
  19. A kisszíjvég mellett az előzőkkel megegyező rombusz alakú bronzpityke. H.: 1,4 cm; sz.: 1,3 cm. (8. kép 20.)
  20. A jobb combfej mellett vassalak. (8. kép 36.)
  21. Emellett az előzőkkel megegyező rombusz alakú bronzpityke. H.: 1,4 cm; sz.: 1,3 cm. (8. kép 21.)
  22. A keresztcsont alatt erősen elrozsdásodott vascsat két töredékben. H.: 3,3 cm; sz.: 2,3 cm. (8. kép 35.)
  23. A jobh combcsontfej mellett, attól jobbra, bronz kisszíjvég laposindás díszítéssel. H.: 3,4 cm; sz.: 1,4 cm. (8. kép 33.)
  24. A jobb combcsontfej mellett, az előző kisszíjvég alatt, vastőr a fa tok maradványaival. H.: 17 cm. (8. kép 37.)
  25. A bal combcsontfejen, áttört, laposlevelű indás díszű bronz nagyszíjvég. H.: 8,4 cm; sz.: 2,3 cm. (8. kép 31.)
  26. A bal combcsontfej alatt az előzőkkel megegyező rombusz alakú bronzpitykék. Négy darab. H.:1,5 cm; sz.: 1,3 cm. (8. kép 22—25.)
  27. A bal combcsontfejtől 12 cm-rel lejjebb, laposindás díszű bronz kisszíjvég. H.: 3,4 cm; sz.: 1,4 cm. (8. kép 34.)
  28. A két combcsont között, csuklós bronzveret. Csuklós része visszahajolva rározsdásodott. A törzs hossza 2,5 cm; sz.: 2,25 cm. A csuklós rész hossza 1,7 cm; sz.: 1,6 cm. (8. kép 6.)
  29. E csuklós veret alatt az előzőkkel megegyező rombusz alakú bronzpityke. Két darab. H.: 1,5 cm; sz.: 1,3 cm. (8. kép 26–27.)
  30. A jobb térd felett 5 cm-re ugyanilyen. H.: 1,5 cm; sz.: 1,3 cm. (8. kép 28.)
  31. A jobb térdcsont külső és belső oldalán ugyan ilyen. Két darab. H.: 1,4 cm; sz.: 1,3 cm. (8. kép 29—30.)
  32. A bal térd alatt a 13. sz. alatt említett bronz lyukvédőhöz hasonló darab. H.: 2 cm; sz.: 2,3 cm. (8. kép 12.)
   A sírból előkerült összes övveret öntvény
 28. Sír. A vágányon túl, a IV. árok meghosszabbításában volt. Teljesen bolygatottan került elő. Csupán a sírmélységet lehetett megállapítani: 90 cm.
 29. Sír. A 32. sírtól 3 méterre északra került elő. Férfi (mat.) Sírmélység 90 cm, szélesség 80 cm, hossza 2 m. A váz hossza 155 cm, állapota jó. Tájolása: Ny-K. A váz jobb oldalán feküdt, a jobb kar az arc mellett volt egyenesen felfelé kinyújtva. Jobb lába kissé fel volt húzva. Mindkét alsó lábszárán piros elszíneződés.
  1. A mellkason vaskés kilenc töredéke. A legnagyobb töredék hossza 10,2 cm. (9. kép 4-5.)
  2. A fejtől balra 35 cm-re vastárgy három töredéke.
 30. sír. Az I. ároktól 60 cm-re keletre, és alsó végétől 8,87 méterre volt. Nő (adult.). Sírmélység 93 cm, szélesség 73 cm, hosszúság 175 cm. A váz hossza 140 cm, állapota jó. Háton feküdt, feje kissé balra volt fordulva. Tájolás: ÉNy-DK.
  1. A koponya baloldala mellett nyitott bronz fülbevaló karika, négy ráforrasztott kis karikával. A csüngő tag alján kerek pasztagyöngy van, amelyből bronz huzalból való hurok áll ki. H.: 4,6 cm; átm.: 2,9 cm. (9. kép 6.)
  2. A bal felső kar mellett, a könyök felett agyag orsógomb, körbefutó rovátkákkal. M.: 2,5 cm; átm.: 3,3 cm. (9. kép 7.)
  3. A bal medencecsont mellett, a könyök alatt vascsat. H.: 2,8 cm; sz.:3,4 cm. Négy darabra törött.(9. kép 8.)
  4. A bal medencecsont mellett két darabra törött vaskés, a fatok maradványaival. H.: 10,5 cm. (9. kép 9.)
 31. sír. 62 cm mélységben bukkantak rá a kubikosok. Nő (adult.). A váz hossza 149 cm, állapota jó. Tájolása: Ny—K.
  1. A jobb kéztőn 2 mm vastag bronzhuzalból készült, sodrott karperec négy darab töredéke. Egyik vége hurkos, a másik visszahajló, Átm.: 7 cm. (9. kép 11.)
  2. A jobb combtőn kúp alakú agyag orsógomb. M.: 2 cm. (9. kép 12.)
  3. A bal medencéből vascsat. (9. kép 13.)
 32. sír, 110 cm mélyen került elő. A fagyökerek tönkretették a sírt; térdtől lefelé hiányzik a váz. A váz hossza 115 cm, állapota rossz. Tájolása: Ny-K.
  1. A jobb kéz egyik ujján lapos, spirálisan csavart bronzgyűrű. Átm.: 2 cm. (9. kép 14.)
 33. sír. A vágány túlsó oldaláról került elő, de a sírt csak vastöredékek és egy kézzel formált agyagedény vöröses színű töredékei jelezték. Utóbbi magassága 12 cm, tá.: kb. 8 cm.
 34. sír. Nő (mat.). Sírmélység 65 cm, hosszúság 190 cm. A váz hossza 156 cm, állapota jó. Tájolása: Ny—K.
  1. A jobb combcsont közepénél kézzel formált, alacsony, kihajló peremű durva agyagedény. Egyik oldala megégett. Pereme csorba. M.: 8,1 cm; pá.: 7,4 cm; tá.: 5,2 cm. (15. kép 7.)
  2. Az agyagedény és a combcsont között kettős csonkakúp alakú átfúrt agyag orsógomb. M.: 1,85 cm átm.: 3,3 cm. (7. kép 23.)
  3. A bal medence felső részén kis bronzlap töredéke. H.; 0,8 cm; sz.: 0,5 cm. (7. kép 24.)
  4. A koponya baloldalánál bronzhuzalból készült ovális fülbevaló öt töredéke, ráforrasztott bronz gyöngyszemekkel. Hatlapú, zöld pasztagyöngy csüngőrésze letörött. (7. kép 22,25).
 35. sír. A gyökerek teljesen elpusztították. A váz hossza 140-155 cm lehetett. Tájolása: Ny-K.
 36. sír. Nő (adult.). Bolygatott. Sírmélység 30 cm, szélesség 70 cm, hosszúság 160 cm. A váz hossza 162 cm, állapota rossz. Tájolása: ÉNy-DK.
  1. A bal lábszár mellett kézzel formált, kihajló peremű, profilált talpú töredékes agyagedény. M.: 11,2 cm; pá.: 10,9 cm; tá.: 7,4 cm. (15. kép 8.)
  2. A jobb váll magasságában állatcsontok. Elvesztek.
 37. sír. A váz alsó része elpusztult a szőlőforgatás miatt. Sírmélység 83 cm. A váz hossza 81 cm, állapota rossz. Tájolás: Ny-K.
  1. A koponya bal oldalánál nyitott, körkeresztmetszetű, sima bronzkarika. Átm.: 1.9 cm. (10. kép 1.)
  2. A koponya bal oldalától kezdve, a fülkarika alatt a nyakon át a jobb fülig 46 ép és 17 törött, apró, pasztagyöngy. Legnagyobb részük sötétszürke színű. (10. kép 2.
  3. A jobb felső kar elején kettős csonkakúp alakú, szürke színű agyagorsógomb, körbefutó rovátkákkal. M.; 2.2 cm; átm.: 3,4 cm. (10. kép 3.)
 38. sír. Nő (mat.). Csak néhány csonttöredék jelezte a fagyökerek által teljesen elpusztított sírt. Sírmélység; 45 cm.
 39. sír. Csecsemő. A koponyát a fagyökerek teljesen elpusztították, s a váz többi része is rossz állapotban volt. Sírmélység 62 cm, Melléklete nem volt.
 40. sír. 85 cm mélyről került elő. A sír szélessége 64 cm. A váz hossza 140 cm, állapota elég jó, de a felszedésnél összetöredezett. Tájolása: NyÉNY-KDK. Bal arcán feküdt, bal keze a fej alatt volt; jobb karja derékszögben volt behajtva
  1. A mellkas és a láb felett csirkecsontok,
  2. A bal medence mellett szarvasmarha szarvából faragott tülök alakú tárgy. Mindkét vége nyitott. H.: 7,5 cm. Alapjának szélessége 4,2 cm. (10. kép 4.)
 41. sír. Messze, kint az útnál volt, ami arra mutat, hogy a temető nagyon kiterjedt. Az út töltése miatt itt magasabb lett a terep. A töltés alá került gyerekváz 2,47 cm mélyen volt; állapota rossz. Tájolása: ÉÉNY-DDK.
  1. Fejétől balra és felfelé kézzel formált, alacsony, durva, vöröses színű agyagedény kissé kihajló peremmel, profilált talppal. M.: 7,9 cm; pá.: 6.8 cm; tá.: 6,3 cm. (15. kép 9.)
  2. A koponya mindkét oldalánál egy-egy bronz fülbevaló, sima karikával és két-két félgömbből összeforrasztott nagy csüngővel. A karikák átméröje 1,9 és 2 cm. (10. kép 5, 6, 9-12.)
  3. Meg nem jelölt helyről préselt bronz pityke. (10. kép 8.)
  4. A bal alsókar végénél kerek, lapos orsókarika ólomból. Töredezett. Átm.: 3 cm., (10. kép 7.)
  5. A legalsó csigolyán préselt, lemezes bronz szíjvég töredéke szalagfonatos díszítéssel. H.: 4,5 cm; sz.: 2 cm. (10. kép 13. A képen megfordítva.)
  6. Ugyanott hosszúkás, lapos, két végén derékszögben meghajlított bronz pálca. H.: 4,1 cm. (10. kép 14.)

3 kép 1-3. 1. sír – 4-7. 2. sír – 8-10. 3. sír. – 11-13. 4. sír – 14-21. 6. sír – 22-24. 7. sír
Fig. 3. 1-3. Sép. no 1. – 4-7. Sép. no 2. – 8-10. Sép. no 3. – 11-13. Sép no 4. – 14-21. Sép. no 6. – 22-24. Sép. no 7.

4. kép 1-20. 6. sír – 21-26. 10. sír
Fig. 4. 1-20. Sép. no 6. – 21-26. Sép. no 10

5. kép. 1-10. 8. sír. – 12-20. 9. sír. – 21. 8. sír.
Fig. 5. 1-11. Sép. no 8. – 12-20. Sép. no 9. – 21. Sép. no 8

6. kép. 1. 12. sír. – 2. 13. sír. – 3-7. 15. sír. – 8-9. 16. sír. – 10. 17. sír. – 11-13. 18. sír. – 14-19. 20. sír
Fig. 6. 1. Sép. no 12. – 2 Sép. no 13. – 3-7. Sép. no 15. – 8-9. Sép. no 16. – 10. Sép. no 17. – 11-13. Sép. no 18. – 14-19 Sép. no 20.

7. kép. 1-9. 21. sír. – 10-15. 23. sír. – 16-19. 28. sír. – 20-21. 24. sír. – 22-25. 38. sír
Fig. 7. 1-9. Sép. no 21. – 10-15. Sép. no 23. – 16-19. Sép. no 28. – 20-21. Sép. no 24. – 22-25. Sép. no 38

8. kép. 1-37. 31. sír
Fig. 8. 1-37. Sép. no 31

9. kép. 1-2. 30. sír. – 3. 60. sír. – 4-5. 33. sír. – 6-10. 34. sír. – 11-13. 35. sír. – 14. 36. sír
Fig. 9. 1-2 Sép. no 30. – 3. Sép. no 60. – 4-5. Sép. no 33. – 6-10. Sép. no 34. – 11-13. Sép no. 35. – 14. Sép. no 36.

10. kép. 1-3. 41. sír. – 4. 44. sír. – 5-14. 45. sír. – 15-19. 48. sír. – 20-23. 49. sír. – 24-25. 53. sír. – 26-27. 46. sír. – 28. 53. sír.
Fig 10. 1-3. Sép no 41. – 4. Sép. no 44. – 5-14. Sép. no 45. – 15-19. Sép no 48. – 20-23. Sép no 49. – 24-25. Sép no 53. – 26-27. Sép no 46. 28. Sép no 53

11. kép. 1-11. 51. sír
Fig. 11. 1-11. Sép. no 51

12. kép. 1-3. 54. sír. – 4. 57. sír. – 5-7. 59. sír. – 8. 58. sír. – 9-12. 60. sír
Fig. 12. 1-3. Sé. no 54. – 4. Sép. no 57. – 5-7. Sép. no 59. – 8. Sép. no 58. – 9-12. Sép. no 60

13. kép. 1-3. 62. sír. – 4. 61. sír. 5-17. Szórványleletek
Fig. 13. 1-3. Sép. no 62. – 4. Sép. no 61. – 5-17. Trouvailles sporadiques

14. kép. 1. 6. sír – 2. 51. sír. – 3. szórványlelet
Fig 14. 1. Sép no 6. – 2. Sép no 51. – 3. Trouvaille sporadique

46. sír. Nő (adult.). Sírmélység 72 cm; a váz hossza 112 cm.

 1. A jobb csípőcsont mellett öt darab vastöredék. Valószínűleg egy csat részei. (10. kép 26—27.)
 2. A jobb lábfejnél kézzel formált, durva, töredékes agyagedény. Pereme kissé kihajló. M.: 9,6 cm; pá.: 9,3 cm; tá.: 7,6 cm.
 1. sír. Nő (mat.). Sírmélység 115 cm. A váz hossza 144 cm. Tájolása: Ny-K. Alsó lábszárai hiányoztak. Melléklete nincs.
 2. sír. Bolygatott gyermekcsontváz 150 cm mélyen, A sír hossza 94 cm, szélessége 42 cm. A váz hossza 62 cm. állapota rossz. Tájolása: ÉNy-DK. Alsó lábszárai hiányoztak.
  1. A koponya mindkét oldalán tojáshéj.
  2. Nyakánál öt darab gyöngy; a) hordó alakú, csillámos fényű gyöngy. Közepén bronzcsövecske megy át; b) Két haránt barázdával három részre osztott kék színű gyöngy; c) kettős csonkakúp alakú kékes színű gyöngy, és még két kisebb töredék. (10. kép 15-19.)
  3. A jobb váll mellett kézzel formált, durva, lefelé összeszűkülő agyagedény. M.: 7,5 cm; pá.: 9,5 cm; tá.: 5,4 cm. (15. kép 10.)
 3. sír. Bolygatott. Sír mélység 75 cm. A váz hossza 155 cm. Tájolása: ÉNy-DK.
  1. A koponya mellett bronz tű töredéke. H.: 2,5 cm. (10. kép 20.)
  2. A bal mellkason két félköríves ólomlemez. Mindkettő átlyukasztott és töredékes. H.: 3,4 és 2,5 cm; sz.:1, és 2,3 cm. (10. kép 21-22.)
  3. A mellkas alján, a gerincen, vékony bronzlemez tíz darab töredéke.
  4. A jobb medence felső peremén préselt bronzlemez nyolc töredéke. Egy részük kör alakú rozettához tartozott. (10. kép 23.)
  5. A jobb alsó kar vége mellett 11 vastöredék. Egyik közülük kés töredéke.
  6. Ugyanott kovakőszilánk. H.: 2,3 cm.
 4. sír. Inf. II. Sírmélység 128 cm, szélesség 56 cm, hosszúság 65 cm. A váz hossza a sírban 62 cm, állapota rossz. Tájolása: ÉNy-DK. Mindkét térd fel volt húzva a mellkasra úgy, hogy a lábszárcsontok fedték a combcsontokat. A bal kar ki volt nyújtva oldalra.
  1. A bal lábfej mellett és a két lábfej között tojáshéjtöredékek.
 5. sír. Férfi (mat.). Sírmélység 65 cm, szélesség 60 cm, hosszúság 140 cm. A váz hossza 115 cm, állapota közepes. Térdtől lefelé szétrombolták. Tájolása: ÉNy-DK.
  1. A váz jobb oldalán, a fejtöl jobbra, a jobb alkaron és a jobb combcsont közepénél íj csont borításának 13 töredéke. (11. kép 1-8.)
  2. A keresztcsonton vascsat. H.; 5 cm; sz.: 3,5 cm. (11. kép 11.)
  3. A gerincoszlop és a bal alsó kar között keresztbe fektetve vastőr öt töredéke. Teljes hossza 34 cm. (14. kép 2.)
  4. A bal combfej mellett vaskés három töredéke
  5. A koponyatető fölött vaskarikák négy töredéke.
  6. A jobb medence felső szélén abroncsszerű vastöredék. H.: 4,75 cm; sz.: 1,9 cm. (11. kép 9.)
  7. A jobb állkapocs alatt hosszú, csiszolt csontlemez, végein lekerekítve és átfúrva. Kettétörött. H.: 11.45 cm; sz.: 1,1 cm. (11. kép 10.)
  8. Ugyanott 12 darab vastörmelék, köztük egy bronzlemez töredéke. Csak hét vastöredék van meg, a többi elveszett.
 6. sír. Teljesen feldúlt. Sírmélység 35 cm, szélesség 90 cm, hosszúság 210 cm.
 7. sír. Sírmélység 70 cm, szélesség 60 cm. A váz hossza 112 cm, állapota közepes. A mellkas és a két felső karcsont teljesen elpusztult. Tájolása: Ny-K.
  1. A keresztcsont jobb felső szélén hengeres csont tűtartó, esztergált, körbefutó díszítéssel. H.: 6,25 cm; átm.: 1,1 cm. (10. kép 25.)
  2. A jobb medence felső peremén kettőscsonkakúp alakú agyagorsógomb töredéke. M.: 2 cm (10. kép 24)
  3. A keresztcsont alatt vaskés két darabja. (10. kép 28.)
  4. A jobb alsó lábszár mellett sertés combcsontja. Elveszett
  5. A bal boka mellett sertés hátgerince és csirkecsontok. Előbbi elveszett.
  6. A bal lábfejnél kézzel formált durva, fekete agyagedény töredékei hullámvonalas díszítéssel.
 8. sír. Nő (mat.) Sírmélység 70 cm, szélesség 60 cm. A váz hossza 107 cm. Bolygatott
  1. A bal fülénél nyitott, bronz fülbevaló karika, ráforrasztott kis karikákkal és két pasztagyönggyel. Csüngőrésze letörött. Átm.: 3,8 cm. (12. kép 2.)
  2. A jobb alsó bordák alatt sertés nyakszirtcsontja. Elveszett.
  3. A bal mellkason szegmentált orsógomb sötétszürke agyagból. Három töredék. M.: 2cm; átm.: 3 cm. (12. kép 3.)
  4. A keresztcsont alatt vaskés. H.: 8,7 cm. (12. kép 1.)
 9. sír. A szőlőforgatás teljesen feldúlta, csak egyes csonttöredékek jelezték a sírt 70 cm mélyen.
 10. sír. Férfi (mat.). Sírmélység 75 cm, szélesség 60 cm, hosszúság 180 cm. Bolygatott sír. A váz hossza 162 cm, állapota gyenge. Tájolása: megközelítőleg ÉNy-DK.
  1. A bal lábfejnél kézzel formált töredékes, durva agyagedény. Nyaka és pereme meredek. Felső része megégett. Színe szürkésfekete. M.: 13 cm, pá.: 10,3 cm; tá.: 8,3 cm (15. kép. 11.)
 11. sír. Nő (adult.). Sírmélység 60 cm, szélesség 60 cm, hosszúság 160 cm. A váz hossza 155 cm, állapota közepes. Tájolása: Ény-DK.
  1. Bal válla mellett vaskés hat töredéke, melyek közül három elveszett. (12. kép 4.)
  2. A nyak jobb oldalán kis vastöredék.
  3. A jobb combcsont mellett felül csirkecsontok.
 12. sír. Sírmélység 120 cm. A csontvázból csak a koponya töredékei maradtak meg. A mellékletek a koponyától 50 cm-re Ny-ra kerültek elő.
  1. Bronzcsat karikája. Vas tövise letörött. Átm.: 2,8 cm. Elveszett.
  2. Kis vastöredék. (12. kép 8.)
 13. sír. Nő (sen.). Sírmélység 115 cm, szélesség 60 cm, hosszúság 160 cm. A bolygatott váz hossza 148 cm, állapota rossz.
  1. A bal lábfejnél kézzel formált durva, töredékes agyagedény. Pereme körömbenyomásos díszű, talpa profilált. Megégett, főleg a felső részén. M.: 11,6 cm; pá.:12,4 cm; tá.: 10,7 cm (16. kép 1.)
  2. A jobb alsó lábszár mellett belül a térd alatt, kettőscsonkakúp alakú agyag orsógomb. M.: 2 cm; átm.: 3,3 cm. (12. kép 6.)
  3. A jobb combcsont felső részénélrövid vaskés. H.: 8,9 cm. (12. kép 7.)
  4. A jobb kulcscsont alatt a lapockán kis bronzkarika töredéke spirálisan sodrott véggel. (12. kép 5.)
 14. sír. Infans II. Sírmélység 55 cm, szélesség 50 cm, hosszúság 130 cm. A váz hossza 127 cm, állapota rossz. Tájolás: közel ÉNy-DK-i.
  1. A bal lábfej mellett kézzel formált durva, töredékes agyagedény. Pereme kissé lehajló. M.: 11,9 cm; pá.: 9,6 cm; tá.: 6,8 cm. Sárgásbarna színű. (16. kép 2.)
  2. A koponya mindkét oldalánál vékony bronzhuzalból készült nyitott fülbevaló karika. Átm.: 1,6 cm. (12. kép 10-11.)
  3. A bal kézfejnél állat lábszárcsontjából faragott csonttégely. Keresztmetszete háromszögletű, mindkét vége nyitott. Keskenyebb végén kis lyuk van átfúrva. H.: 9,6 cm; átmérője a két végén: 2,5 és 1,6 cm. (12. kép 9.)
  4. A bal kézfej hosszában vaskés töredékei. H.: 16 cm (9. kép 3.)
  5. A bal combcsont felső részénél vadkanagyar. (12. kép 12.)
 15. sír. Férfi (mat.). Sírmélység 65 cm, szélesség 55 cm, hosszúság 175 cm. A váz hossza 154 cm, állapota jó. Tájolása megközelítőleg ÉNy-DK-i.
  1. A bal lábfej mellett kézzel formált durva, meredek peremű, kissé profilált talpú agyagedény. Szürkés színű. M.: 12 cm; pá.: 10,9 cm; tá.: 8 cm. (16. kép 3.)
  2. A jobb combcsont mellett vaskés farostmaradványokkal. H.: 12,9 cm.
  3. A bal combtő mellett négyszögletes vascsat töredékekben. (13. kép 4.)
 16. sír. Nő (Juv.). Teljesen bolygatott. A sírföldből előkerült:
  1. Ovális, nyitott bronz fülbevaló karika ráforrasztott szegmentált bronzgyűrűcskékkel. A karika hatszögletes keresztmetszetű. Két oldalán kis gömbös díszek vannak, alján hatoldalú hasáb alakú zöld üveggyöngy függött. Átm.: 3,3 cm. (13. kép 2-3.)
  2. Vékony, belül lapos, kívül domború bronz karperec. Nyitott. Egyik vége hurkos, a másik letörött. Átm.: 8,2 cm. (13. kép 1.)
 17. sír. Bolygatott gyermekváz. Sírmélység 80 cm, szélesség 45 cm, hosszúsága 120 cm. A váz hossza 100 cm, állapota gyenge. Tájolása közel ÉNy-DK-i. Egyetlen melléklete a bal lábfejnél lévő kézzel formált, barnás-fekete, égett, kissé kihajló peremű agyagedény. M.: 10,4 cm; pá.: 9,5 cm; tá.: 7,7 cm. (16. kép 4.)
 18. sír. Sírmélység 80 cm, szélesség 50 cm, hosszúság 165 cm. A váz hossza 154 cm, állapota közepes. Melléklete nem volt. Tájolása: megközelítőleg ÉNy-DK-i.

Szórványleletként került elő a temetőből:

 1. Vékony bronzhuzalból készült karika, töredékes. Átm.: 1,9 cm. (13. kép 5.)
 2. Üveggyöngyök: egy ép, dinnyemag alakú és három töredék. (13. kép 6.)
 3. Nyitott bronz fülbevaló, ráforrasztott csüngőrésszel. Átm.: 2,2 cm. Karikája elveszett. (13. kép. 9.)
 4. Hasonló fülbevaló három töredéke. Elveszett.
 5. A vasutasok által talált, fekete, korongon készült, kihajló peremű agyagedény. Töredékes. M.: 13,3 cm; pá.: 10,8 cm; tá.: 7,3 cm. (16. kép 5.)
 6. Kézzel formált durva agyagedény féltöredéke. Sárgásvörös színű. Pereme letörött. M.: kb. 10 cm; tá.: 8,8 cm. (16. kép 6.)
 7. Hosszúkás, csiszolt csontlemez töredéke bemélyített körös díszítéssel. H.: 3,5 cm; sz.: 1,2 cm.
 8. Egyenes pengéjű egyenes vasszablya. Pengéje derékszögben megtört. Keresztvasa egyenes, középen trapéz alakú kiemelkedő díszítés van. Teljes hossza 72,5 cm. (14. kép 3.)
 9. Négy darab kis vastöredék.
 10. Háromélű vasnyílhegy. Élei letöredeztek. H.: 8,5 cm. (13. kép 15.)
 11. Hat darab vastöredék. Egyik egy kés töredéke. Egy szeg van köztük.
 12. Kisebb vaskarika. Töredékes. Átm.: 3,2 cm. (13. kép 11.)
 13. Díszítetlen, csiszolt kis csontdarab töredéke. H.: 2,1 cm; sz.: 1,2 cm. Elveszett.
 14. Lapos, átfúrt orsókarika szürke agyagból. Átm.: 3,9 cm; m.: 1 cm. (13. kép. 12.)

15. kép. 1. 6. sír. – 2. 9. sír. – 3. 15. sír. – 4. 16. sír. – 5. 22. sír. – 6. 31. sír. – 7. 38. sír. – 8. 40. sír. – 9. 45. sír. 10. 48. sír. – 11. 56. sír.
Fig. 15. 1. Sép. no 6. – 2. Sép no 9. – 3. Sép no 15. – 4. Sép no 16. – 5. Sép no 22. – 6. Sép no 31. – 7. Sép no 38. – 8. Sép no 40. – 9. Sép no 45. 10. Sép no 48. – 11. Sép no 56.

16. kép. 1. 59. sír. – 2. 60. sír. – 3. 61. sír. – 4. 63. sír. –  5-6. Szórványlelet. – 7. 17. sír.
Fig. 16. 1. Sép. no 59. – 2. Sép. no 60. – 3. Sép. no 61. – 4. Sép. no 63. – 5-6. Trouvailles sporadique. – 7. Sép. no 17.

A temető általános jellemzése

A temető egy domb déli oldalán fekszik. A sírok hosszanti iránya nagyjából a szintvonalakat követi. Az egész temetőt tekintve, a 64 sírból 32 ÉNy-DK-i, 15 pedig Ny-K-i tájolású. Bizonytalan 17 sírnak a tájolása. Ezek közül a temetőtérkép (17. kép) alapján 3 az ÉNy-DK-i, 10 a Ny-K i tájolásúakhoz sorolható. A sírok területi elhelyezkedésük és leletanyaguk alapján három nagyobb csoportba oszthatók. Ha e csoportokban vizsgáljuk a tájolást, akkor a következő ennek a megoszlása: Az I. csoportban – amelyben préselt veretek fordulnak elő – a temető keleti részén levő 43 sír közül 23 ÉNy-DK-i, 17 Ny-K i és 3 bizonytalan tájolású. A II. csoportot alkotó öntött, indás díszítésű veretes 31. sír, és a tőle délre fekvő nyolc sír közül 4 ÉNy-DK-i, 4 Ny-K i és egy bizonytalan tájolású volt. Ny-K-i tájolású volt itt a 31. sír és a hozzá közelebb eső 38. és 35. női sír. A kissé délebbre fekvő 48, 56, 59 és 61. sír ÉNy-DK-i tájolású, az 52. sír pedig erősen bolygatott, bizonytalan a helye. A III. csoportot alkotó, ÉNy-ra fekvő 8 sír kettő kivételével (28. sír ÉNy-DK-i és a 62. sír bizonytalan) NY-K-i tájolású. A messze kieső 44. és 45. sír tájolása az ÉNy-DK-i irányhoz sorolható. A tájolás kérdésénél figyelembe kell venni, hogy kisebb eltérések adódhattak a terep miatt; nem áshatták a sírokat dombnak felfelé. Meg kell jegyezni a továbbiakra nézve is, hogy a temető csoportokra való felosztásával kapcsolatban egyelőre nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, mert a feltárás mentőásatás volt, és nem tudjuk pontosan, hogy hol és hány sírt tettek tönkre előtte. Ezenkívül azt sem tudjuk még, hogy a temető kiterjedése milyen nagy.

A nemek megoszlása a következő: a 64 sír közül 12 férfi, 21 női és 13 gyereksír volt. 18 sírban az eltemetettek neme nem volt meghatározható. Az I. – keleti -csoportban a 43 sír közül 9 férfi (21%), 14 női (32%), 8 gyermek (19%) volt, és 12 csontváz meghatározhatatlan nemű. A II. csoport 9 sírja közül 3 férfi (33%), 3 női (33%), 1 gyermek 11%), és két csontváz neme nem volt meghatározható. Bár ezek az adatok sem vehetők teljesnek, mégis feltűnő, hogy e csoportban csak egy gyermeksír volt. A III. csoportban még inkább eltérő a nemek megoszlása, mert a 8 sír között egyetlen férfi sincs; nő 3 (37%), gyermek 3 (37%), és két csontváz neme nem volt meghatározható.

A temető antropológiai anyagának feldolgozását Bátai Erzsébet végezte.4 A 64 sír közül 35 sír antropológiai anyagát sikerült megmenteni. A 24 meghatározható koponya közül 5 mongoloid volt: a 6, 8, 12, 20. és 29. síré. Ezek mind az I. csoportban voltak. Itt főleg a tágabb értelemben vett szibirid típus uralkodik; ezek a mosonszentjánosi és kiskőrös-vágóhídi avarokhoz állnak legközelebb. Négy koponya egyaránt mutat mongoloid és europid vonásokat: a 23, 33. 61. síré és az 5740-es szórvány koponya. Ezek közül kettő volt az I. csoportban. A többi megvizsgált koponyánál europid jellegek vannak túlsúlyban. A váchartyáni temető így antropológiailag az avarkori temetők II. csoportjához tartozik, éppen az europid elemek túlsúlya miatt. Bartucz L. felosztását követve5 a kevert típusú temetőkhöz sorolható szembeállítva a teljesen mongoloid és teljesen europid jellegű temetőkkel. A sírgödrök téglalap alakúak, mélységük 30 és 175 cm között váltakozik. Az átlagos sírmélység 75 cm. A leggazdagabb anyagú sírok (6. és 31. sír) mélyebben feküdtek az átlagosnál (110, illetve 175 cm mélyen). A halottakat hátukra fektetve, kinyújtott helyzetben temették el. Az alkarcsontok leggyakrabban kissé a medencére hajtottak, sok esetben azonban kinyújtottak voltak. Eltérő a 44. sír, amelyben a bal kéz a bal arcfél alatt volt, a jobb kar pedig derékszögben volt meghajlítva. Zsugorított temetkezés volt az 50. sírban, amelynek csupán tojás volt a melléklete. A 33. sírban piros elszíneződés volt a halott lábszárain és a jobb láb kissé fel volt húzva. Nem fordult elő a temetőben kettős temetkezés, lovas temetkezés és koporsós temetkezés. Megállapítható, hogy az I. csoportban kisebb eltérésekkel sorosan temetkeztek.
Az egyes csoportok leletanyagával kapcsolatban a következő észrevételeket tehetjük:
I. (lemezes, vésett-poncolt veretes) csoport: Tegez, nyílhegy és vasszablya csak a 6. sírban volt. Ezenkívül egy nyílhegy és egy szablya került még elő szórványleletként a temetőből. Íj csak az I. csoportban volt. a 6, 8, 9, és 51. sírban. A 6. sírt kivéve ezekben a jobb oldalon volt az íj. Két-két íjas sír volt egymás közelében, a 6. és 8. sír, valamint a 9. és 51. sír. A két-két íjas sír között mintegy 10 méternyi távolság van. E négy íjas sír anyagát egymással összevetve azt látjuk, hogy közülük háromnak volt veretes öve, míg az 51. sírban csak hosszú tőr, egy vaskés és egy hosszúkás csonttárgy volt. A 9. sírban egyszerű kerek bronz övveret volt. Az íjon kívül kés, kerámia és állatcsont volt még itt. A két északi íjas-sír határozottan gazdagabbnak mutatkozik. Mindegyikükben ezüst veretes öv és nagyszíjvég is volt. Az övdíszek a temető időrendjének a tisztázásához is támpontot nyújtanak. A 6. sírban négy darab négyszögletes, vésett szalagfonatos díszítésű veret volt. A szalagfonatokon belül poncolt pontsor húzódik. A veretek oldala kissé behajló, homorú. Négyszögletes veretek több sírból kerültek elő Jutason és Öskün is, de sokkal közelebb állnak a váchartyáni példányokhoz a győri 94, 120. és 796. sírban6 valamint a czikói 373. sírban7 talált veretek, melyeken hasonló a szalagfonatos díszítés. Egy ezüst kisszíjvég is volt még a sírban, amelynek a négyszögletes veretekhez hasonló szalagfonatos díszítése volt, belül poncolt pontsorral. Hasonló kisszíjvég volt a győri 120. sírban8 és az ösküi 46. sírban,9 ez utóbbiak szalagfonatos díszítése azonban nem teljesen azonos a váchartyánival, más a fonódásuk. Az ezüst nagyszíjvég két lemeze is szalagfonatos díszítésű, de ezek nem egyezők egymással. Az egyiken hatos szalagfonat van, a másikon csak kettős. Ezt a típust Fettich Nándor a szalagfonatos díszítés legegyszerűbb típusának mondja.10 Hasonló díszítésű nagyszíjvég került elő a jutasi 146. sírból.11 A 6. sírból került még elő két préselt, aranyozott hajfonatdísz és egy üvegpohár a mellről. Ez utóbbi nemcsak a temetőben egyetlen darab, hanem avarkori temetőkben egyáltalán nagyon ritka. A kiskőrös-vágóhídi temető IV. sírjában volt egy üvegpohár, amely valószínűleg importáruként került ide frank területről. A. Kisa közölt két hasonló típusú példányt.12

A 6. sírtól 4 méterre délre fekvő 8. sírban három négyszögletes, ezüst övveret volt, ezek azonban díszítetlenek. Szintén úgy készültek, hogy egy vastagabb bronzlemezre tették a vékony ezüstlemezt és széleit alul visszahajtották rá. Hasonló veretek ismeretesek többek közt az alsógelléri 11. sírból,13 a regolyi 57. sírból,14 a hernádpusztai 13. sírból15 és az ürbőpusztai 19. sírból.16 A 8. sírban volt még egy kés és egy egészen egyszerű, díszítetlen, préselt bronzlemez nagyszíjvég, valamint két kis bronz fülkarika és egy vascsat.

A csoport keleti részén levő 9. sírban négy kerek bronz övveret volt. Meg kell említeni még a 21. sírnál a. 7. kép 5, 7-8. ábrán közölt szíj végeket. Hasonlót közölt Hampel az ozorai leletből,17 de az aranyból van. A cibak-házi aranyleletben is szerepel egy nagyobb, de zárt tetejű, és két kisebb darab.18

Préselt bronz hajfonatdísz volt a 3. sírban. Hasonló darabot találtak a győri temető 451, 756 és 796. sírjában.19 A csoport többi férfitagjának csak egy-egy kés, csat vagy kerámia a melléklete, kivéve a 19. sírt, amelyben egyáltalán nem volt lelet.

A női sírok között nincs melléklet nélküli. Fülbevaló, edény, orsógomb, kés, csat és állatcsont fordul elő sírjaikban. Csont tűtartó csak az 53. sírból, tű a 49. sírból került elő. Itt egy préselt bronz rozetta-töredék is volt.

Hasonlót ismerünk a győri 106. sírból20 és a gátéri 212. sírból.21 Átfúrt, rómaikori pénz és gyöngy volt a 20. sírban, a, csoport keleti szárnyán. Gyöngy nyaksora volt a. 41. sír halottjának. Valószínűleg két kis vas karperec volt a 23. sírban. A 2. sírban orsógomb, vaskés és két arany fülbevaló volt. Ezeknél egy nagyobb gömbre három kisebb gömböcske volt forrasztva, melyeket egy negyedik gömb kapcsolt össze a karikával. A gömbök díszítésénél granulált díszítés van. Ezek a fülbevalók a kora-avar korra jellemző szentendrei típusú fülbevalók körébe tartoznak.22 Hasonló fülbevaló volt a deszki G. 8. sírban is.23 A 29. és 53. sírban hullámvonalas díszítésű kerámiát találtak. Ezekből nem is került elő több az egész temetőben.

A gyermeksírok közül melléklet nélküli a 11. és 25. sír. A többiben bronz fülkarikát, kerámiát, kést vagy csatot találtak. Valamivel gazdagabbnak mutatkozik közülük az 53. és 60. sír. Ez utóbbiban két fülkarikán, késen, kerámián és vadkanagyaron kívül egy ismeretlen rendeltetésű, háromszögalakú keresztmetszetű, mindkét végén nyitott csonttárgy került elő, egyik végén kis lyukkal. Hasonló, de hatszögletes csonttárgy volt az alattyán-tuláti 368. sírban. Ismeretlen rendeltetésű egyébként az 5. férfi sírban talált hosszúkás csonttárgy is, amelynek végein egy-egy lyuk van és pereme befelé lecsiszolt. Hasonló darab volt az üllői 130. sírban,24 a kiskőrös-pohibuj mackói D sírban.25 és a kiskörös-város alatti temető 17. sírjában.26 Érdekes, hogy a váchartyáni darabhoz hasonlóan ezek is eltörtek középen, vagy csak a féltöredékük van meg.

A leletanyag gazdagságát tekintve a következő képet láthatjuk az I. csoportban: kilenc férfi közül négynek volt veretes öve. Ezek közül négynek íja is volt. Leggazdagabb a 6. sír, tőle délre elszegényedést látunk az anyagban. Az 51. íjas sírban már nem is volt övveret. Melléklet nélküli volt egy férfi sír. A többi sír leletanyagában nem volt nagyobb különbség. A női sírok között nem volt lelet nélküli, és anyaguk nem tér el lényegesen egymástól. A nyolc gyermeksír közül kettő melléklet nélküli, a többiek anyagában nincs jelentős eltérés.

A lemezes veretes, 1. csoport időrendjének meghatározásánál főleg az övveretekre kell támaszkodnunk. A 6. sír négyzet alakú, szalagfonatos övdíszei, szalagfonatos kis- és nagyszíjvége, valamint a 8. sír díszítetlen, négyzet alakú ezüst veretei a préselt technika korának végére esnek. 670 utáni időre mutat a 6. sír egyenes, fokélű szablyája. A kerámiát sajnos nem használhatjuk fel kormeghatározáshoz, mert legnagyobbrészt durva, kézzel formált sírkerámia. A csoport anyagából előkerült fülbevalók viszont nagyjából az előbbiekkel azonos időre utalnak. Mindezen adatok összevetésével a temető lemezes veretes csoportjának a korát a VII. század vége körüli időre tehetjük.

A lemezes csoport a temető feltárt részének leggazdagabb anyagát nyújtotta. Nem lehet véletlen, hogy csak itt találunk tegezt, íjat, kardot és ezüst övvereteket, valamint külföldi árut (a 6. sír üvegpohara). A felnőttek életkora és a gyermeksírok száma arra mutat, hogy a temető ezen részének népe hosszabb ideig lakott itt. Megállapítható, hogy sorosan temetkeztek, a sorok azonban nem teljesen szabályosak. Az eltérések abból is adódhattak, hogy az egy-egy sorban levőket 10-20 éves időkülönbséggel temethették el. Jellemző még, hogy csak a temető ezen részében voltak mongoloid típusú koponyák.

A temető II. csoportját a 31. sír és a tőle délre levő nyolc sír képezi. Természetesen itt is csak fenntartással lehet csoportról beszélni; nem tudjuk hány sír volt az I. és II, valamint az I. és III. csoport között. Antropológiai vizsgálatra került a 31, 35, 38, 56, 59 és 61. sír csontvázanyaga. Ezeknél europid jellegek vannak túlsúlyban, kivéve a 61. sírt, amelyben kevert jellegű csontváz volt. A kilenc sír közül három férfi, három női, egy gyermek; nem volt meghatározható két csontváznak a neme.

Övdíszek csak a 31. sírból kerültek itt elő. Ezek mind bronzból öntöttek. Hét darab indás díszítésű, áttört, csuklós veret volt e sírban. Egyiknek nincs csüngős része, egy másik példány csüngős része pedig a többi verettől eltérően nem áttört, és egy kacsaszerű állat van rajta ábrázolva. E veret anyaga kissé világosabb, mint a többi vereté, és kissé sárgás színű. A veret felső része sem egyezik meg teljesen a többivel, mert bár mintája ugyanolyan, de az áttörések közelebb esnek hossztengelyéhez. A hat verethez hasonlókat ismerünk az üllői 150. sírból.27 Az “övmerevítő” elég egyszerű típusú. közepén kiemelkedő gerinc fut végig és peremén borda van. Hasonló került elő Körösladányon a 16. sírban.28 A nagyszíjvég mindkét oldala indás díszítésű, áttört. A szíj befogadására két állatfej szolgál. Hasonló nagyszíjvég fordult elő a kiskőrösi 165. sírban.29 Indás díszítésű a három kisszíjvég is, amelyek párhuzamait szintén a kiskőrösi 165. sírban találjuk meg.30 Indás díszítésű volt az övkészlet csatja és négy lyukvédője is. A 17 kis rombusz alakú bronzpitykéhez a körösladányi 16. sír darabjai állnak legközelebb.31 Fentieken kívül a sírból durva agyagedény, vaskés és vascsat került még elő. A csoport két másik férfisírjában kerámia, vaskés és csat volt csak. A csoport női sírjaiban kerámia, fülbevaló, orsógomb, karperec és kés fordult elő. A 48. gyermeksírban kerámia, öt kis gyöngy és tojáshéj volt. Időrendi szempontból a 31. sír öntött veretei, a csoportosan elhelyezett csüngős díszek, az áttörések és a növényi minták dominálása körülbelül a VIII. század közepére utalnak. Jellemző a csoportra a kerámia gyakorisága (kilenc sír közül hatban fordult elő). és az, hogy csak egy gyermeksír volt.

A temető III. csoportját a 47. sír körüli hét sír képezi. Ezek között egyetlen férfisír sincs; három sír női, három gyermek és kettő meghatározhatatlan nemű. Négy sír melléklet nélküli, és a többi sírnak sincs gazdag anyaga. A 36. sírban csak gyűrű, az 50. sírban csak tojáshéj volt. Hasonló, spirálisan csavart gyűrűket közölt Fettich Nándor a győri temető anyagából.32 Orsókarika, két kis bronzpityke, egy kis bronzdísz és fülkarika volt a 28. sírban. A 62. sírból bronz karperec és késői jellegű fülbevaló került elő. Ezt a csoportot egészében véve a leletanyag szegénysége és a férfiak hiánya jellemzi.

Szólni kell végül a III. csoporttól ÉNy-ra mintegy 25 méterre eső 44. 45. és 58. sírról. A 44. sírból állatcsont és tülök alakú csonttárgy, az 58. sírból vaskés és csatt került elő. Érdekes a 45. sír, amelyben két ezüst, nagy gömbös fülbevaló, ólom, orsókarika, kerámia és préselt, szalagfonatos bronz szíjvég volt. A szíjvégen hármas szalagfonat, szélein két kiemelkedő borda fut végig, amelyek között fogazott díszítés van. Hasonlót közölt Fettich Nándor a bácsfeketehegyi leletből és a főnlaki leletből.33 Az utóbbi préselőminta volt. A csókai leletből is ismerünk ilyen díszítésű vereteket,34 és közel állnak hozzá a dévény-újfalusi 131. sírból35 és a csengődi 3. sírból36 származó darabok is. A bácsfeketehegyi leletben bizánci ízlésű csat. A főnlaki leletben bizánci stílusú övfelszerelés készítéséhez való préselőminták vannak, ami korábbi időkre mutat. A 45. sír nagy, gömbös fülbevalóihoz hasonlók fordul-

17. kép. A váchartyáni avar temető térképe
Fig. 17. Carte du cimetiére avar de Váchartyán
Fig. 17. Carte du cimetiére avar de Váchartyán

Jelmagyarázat a temetőtérképhez:

A sírok jobb oldalán levő betűk az eltemetett korát jelzik: I Infans J Ivenis A Adultus M Maturus S Senilis
A sírok bal oldalán levő betűk az anthropologiai meghatározást jelzik: Mo Mongoloid Mo-E Mongoloid-europid
A többi sír csontváza mind europid.
Az egyes sírok melletti nyilak a sorszám szerint következő sír irányát mutatják.

Lábjegyzet:

 1. Ez a publikáció a szerző 1953-ban készített szakdolgozatának első fejezete volt.
 2. Június 28-án Fehér Géza megsérült az ásatáson, és így az utolsó sírokat Türr Ervin figyelte meg. Rajtuk kívül L. Kovrig Ilona és Mérey Kádár Ervin vett még részt az ásatásokon. Az előkerült régészeti anyag a Történeti Múzeum raktárában van, az antropológiai anyagot a Természettudományi Múzeum Embertani Tárába szállították. Fehér Géza jelentésének száma az MNM Adattárában: 33/1950.
 3. Közölte: Huszár L., Acta Arch. Hung. 5. (1954)
 4. Bátai. E., A váchartyáni avar temető csontvázleleteinek embertani vizsgálata. Orsz. Term. Tud. Múzeum Évkönyve 2 (1952) 213-224.
 5. Bartucz L. Etn. 14 (1934) 101-110.
 6. Börzsönyi A. Arch. Ért. 22 (1902) 25-.; Fettich N., Győr a népvándorláskorban. (Győr 1943) XXV. T. 2-5, XXXV. T. 18-19
 7. Wosinszky M., AK 17 (1894) 75.
 8. Fettich N. i. m. XV. T. 6-7
 9. Rhé Gy-Fettich N., Jutas und Öskü. Skythika 4 (1931) XIII. t. 2-4
 10. u.o. 68-74.
 11. u.o. VI. t. 29.
 12. Kisa, A., Das Glas im Altertume. (Leipzig 1908) E tábla 299.
 13. L. Kovrig. I., AntH 2 (1948) 120-131.
 14. Hampel, J., Alterthümer des frühen Mittelalters in Ungarn. (Braunschweig 1905). 193. t.
 15. Éber L., Arch. Ért. 21 (1901) 311.
 16. Bóna I., Arch. Ért. 84 =1957) XXXIV. T. 1-4.
 17. Hampel J., i. m. III. 267. t.
 18. László Gy., Études archéologiques sur l’historie de la société des avars. AH 34 (Bp. 1955) LIV. T. 5, 7.
 19. Fettich N., i. m. XXXV. T. 14-15.
 20. u.o. IX. t. S.
 21. Kada E., Arch. Ért. 26 (1906) 217.
 22. Hampel J., i. m. I. köt. LII. t. 1-4
 23. Csallány D., FA 1-2 (1939) IV. t. 1-2
 24. Horváth T., Az üllői és a kiskőrösi avarkori temető. AH 19 (1935) VI. t. 38.
 25. MNM – TM Régészeti Osztály, Ltsz.: 110/1929.
 26. Horváth T., i. m. XXV. T. 23.
 27. IX. t. 4-10
 28. NM – TM Régészeti Osztály, Ltsz.: 35/1929.
 29. Horváth T., i. m. XXX. t. 1a-1b.
 30. u.o. XXX. t. 44.
 31. MNM – TM Régészeti Osztály, Ltsz.: 35/1929.
 32. Fettich N., i. m. XXXVI. t. 7, 10, 19, 20-21.
 33. Fettich N., Az avarkori műipari Magyarországon. AH 1 (1926) 21. kép, IV. t. 18.
 34. Kovrig, I. – Korek, J., Acta Arch. Hung. 12 (1960)
 35. Eisner J., Devinska Nová Ves. (Bratislava 1952) XX. t. 5-7
 36. L. Kovrig I., Arch. Ért.1946-48., 166.